Obchodní podmínky

Úvod

Spoločnosť DALI s.r.o., so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 00 Galanta, IČO: 31 435 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 133/T (ďalej v texte aj ako „spoločnosť“) vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky. Základným cieľom všeobecných obchodných podmienok je predchádzanie a zamedzenie nekalým obchodným praktikám a súlad so základnými zásadami obchodného práva a poctivými obchodnými zvyklosťami.
 

Článok I.
Účel všeobecných obchodných podmienok

Hlavným účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej v texte aj ako „VOP“) je vytvorenie optimálnych obchodných podmienok pri predaji výrobkov, tovarov a služieb spoločnosti. Základným cieľom našej spoločnosti je zabezpečenie transparentného procesu pri predaji produktov spoločnosti. Spoločnosť je prevádzkovateľom internetového obchodu www.dalisport.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v našom internetovom obchode medzi dodávateľom (predávajúcim) a odberateľom (kupujúcim).
 

Článok II.
Predmet všeobecných obchodných podmienok

Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností, ktoré vznikajú pri predaji produktov spoločnosti jej odberateľom. Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené medzi spoločnosťou a jej odberateľmi sú v súlade so slovenským právnym poriadkom. Ak je jednou zo zmluvných strán spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak je jednou zo zmluvných strán podnikateľ, právne vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 

Článok III.
Vymedzenie základných pojmov

Dodávateľom alebo predávajúcim je spoločnosť: Dali s.r.o., so sídlom na ul. Šafárikova 430/3, PSČ: 924 00 Galanta, IČO: 31 435 335, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 133/T. Odberateľom alebo kupujúcim je fyzická osobu (spotrebiteľ) a právnická osobu (živnostník, podnikateľ), ktorá vstupuje do obchodnoprávneho vzťahu s dodávateľom. Produkt je výrobok, tovar alebo služba, ktorú dodávateľ poskytuje (predáva) odberateľovi. Objednávka uskutočnená odberateľom predstavuje len návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi dodávateľom a odberateľom je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu odberateľa s návrhom kúpnej zmluvy dodávateľovi, t. j. záväzným potvrdením objednávky s povinnosťou platby na strane odberateľa. Od tohto momentu vznikajú medzi odberateľom a dodávateľom vzájomné práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy a týchto VOP tvoriacich neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. VOP predstavujú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi odberateľom a dodávateľom v tomto dokumente. Odberateľ sa pred odoslaním a potvrdením objednávky vždy oboznámi s aktuálnymi a účinnými VOP. Potvrdením svojej objednávky následne potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s aktuálnymi, platnými a účinnými VOP v čase záväzného potvrdenia objednávky. Odberateľ tým zároveň potvrdzuje, že je ustanoveniami týchto VOP viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy s dodávateľom.
 

Článok IV.
Spracovávanie a ochrana osobných údajov

Spoločnosť starostlivo chráni osobné údaje dotknutých osôb. Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb vždy postupuje v súlade s platnou a účinnou legislatívou. Dodávateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb počas priatych (5) rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy s odberateľom. Dotknuté osoby majú právo odvolať súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov a dodávateľ je povinný bezodkladne získané takéto osobné údaje. Podrobné informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb, poučenie o udelení a odvolaní súhlasu, ako aj ďalšie informačné povinnosti dodávateľa v súvislosti s ochranou a spracovávaním osobných údajov dotknutých osôb, sú uverejnené na webovom sídle spoločnosti na tomto linku: Ochrana osobných údajov.
 

Článok V.
Zodpovednosť za škodu

Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ak škoda nastala zavinením odberateľa, najmä neodbornou manipuláciou s produktom na strane odberateľa.
 

Článok VI.
Cena

Ceny za produkty dodávateľa sú určené podľa aktuálnych a dostupných cenníkov. Aktuálne ceny sú zverejnené pri každom produkte na webovom sídle dodávateľa. Všetky ceny za produkty na webovej stránke www.dalisport.sk sú konečné. Bankové alebo iné poplatky vzniknuté v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov na účet dodávateľa, znáša odberateľ. Ceny za produkty nezahŕňajú náklady spojené s doručením. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť ceny v závislosti od aktuálneho vývoja cien produktov a podľa aktuálnych katalógov. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou produktu, nedôjde k uzatvoreniu zmluvy a objednávka odberateľa bude stornovaná.
 

Článok VII.
Objednávka

Odberateľ vytvára objednávku produktov prostredníctvom elektronického online systému na webovom sídle dodávateľa. Objednávka obsahuje nasledovné informácie a údaje: identifikačné údaje o odberateľovi (spotrebiteľ) v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje, adresa, telefón, e-mail, identifikačné údaje o odberateľovi (živnostník, podnikateľ) v rozsahu, obchodné meno odberateľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, ak je pridelené, dátum vyhotovenia objednávky, názov, množstvo a druh produktu, podmienky balenia a technickú špecifikáciu produktu, prepravné podmienky.

Zrušenie alebo stornovanie objednávky možno vykonať do 24 hodín od prevzatia objednávky, a to písomne alebo telefonicky. Spoločnosť si vyhradzuje právo stornovať už vytvorenú objednávku v prípade, že nebude môcť dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti / vypredania a nemožnosti ďalšieho objedania. V prípade už realizovanej úhrady časti alebo celej kúpnej ceny za nedostupný produkt, bude odberateľovi uhradená čiastka vrátená do 10 pracovných dní na bankový účet, z ktorého bola uhradená, pokiaľ sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú na inom spôsobe vrátenia uhradenej sumy. Rezervácia tovaru odo dňa odoslania podkladov k platbe, je 5 kalendárnych dní, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú na inej dodacej lehote.
 

Článok VIII.
Doprava a dodacie podmienky

Dodanie produktov sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej služby SPS/UPS, prostredníctvom Slovenskej pošty alebo osobným odberom priamo na predajni. Cena za dodanie tovaru je 185 Kč pri objednávke do 2600 Kč, pri objednávke za 2600 Kč a viac dodávateľ dopravu neúčtuje a hradí ju sám. Objednaný tovar si možno vyzdvihnúť aj v priestoroch prevádzky spoločnosti na adrese: Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta. Dodanie produktu trvá 2-7 dní odo dňa prevzatia objednávky, spravidla je dodaný nasledujúci pracovný deň od spracovania objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 

Článok IX.
Prevod vlastníckeho práva

Vlastnícke právo o produktu dodávateľa prechádza na odberateľa až po úplnom uhradení kúpnej ceny. Nároky z omeškania dlžníka týmto nie sú dotknuté.
 

Článok X.
Akosť a záruka za akosť

Akosť produktu je určená v zmluve. Dodávateľ je povinný odberateľovi dodať produkt v dohodnutej akosti, množstve a cene. Dodávateľ je ďalej povinný skontrolovať si akosť produktov. Všetky zmeny týkajúce sa akosti produktov musia byť odberateľom písomne odsúhlasené. Ak produkt dodávateľa nie je v dohodnutej akosti, produkt má vady. Dodávateľ štandardne poskytuje záruku za akosť produktu 24 mesiacov odo dňa prevzatia produktu odberateľom. Na požiadanie odberateľa, vystaví dodávateľ záručný list, ak nie je súčasťou produktu.
 

Článok XII.
Reklamácia

Vady produktov je potrebné zistiť v rámci kontroly akosti. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Oznámenie je povinný urobiť v písomnej forme alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (ďalej v texte aj ako „reklamácia“). Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 30 dní odo dňa doručenia a prevzatia reklamácie. Za akékoľvek poškodenie vzniknuté na produkte počas prepravy v procese reklamácie odberateľom dodávateľ nezodpovedá. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má produkt pri prevzatí odberateľom, nezodpovedá však za vady vzniknuté jeho použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym zachádzaním s produktom.

Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá dodávateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu odberateľom. Záručný list vystaví dodávateľ na žiadosť odberateľa. Na uplatnenie reklamácie však stačí aj predloženie dokladu o kúpe tovaru. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má odberateľ právo na jej včasné, bezplatné a riadne odstránenie. Dodávateľ je povinný takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Odberateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu časti alebo celej veci, ak tým dodávateľovi nespôsobí neprimerané náklady s ohľadom na povahu tovaru alebo závažnosť jeho vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu produktu, má odberateľ právo na výmenu veci alebo môže odstúpiť od zmluvy. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Právo uplatniť zodpovednosť za vzniknuté vady má odberateľ na adrese spoločnosti. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu spoločnosti: DALI s.r.o., Šafárikova 3187/14C, 924 01 Galanta. Reklamačný formulár sa nachádza na tomto linku: Reklamačný formulár / a je potrebné ho zaslať riadne vyplnený spolu s reklamovaným tovarom. Produkt je potrebné riadne a starostlivo zabaliť a zaslať ho na adresu spoločnosti ako balík s doručenkou. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepreberať balíky zaslané na adresu spoločnosti, ktoré budú zaslané na dobierku. Do balíka je potrebné vložiť doklad o kúpe produktu a riadne vyplnený reklamačný formulár.
 

Článok XIII.
Platobné podmienky

Platba za produkt sa uskutočňuje bezhotovostným spôsobom alebo v hotovosti pri prevzatí produktu na mieste. Úhrada za produkt sa uskutoční na základe faktúry vyhotovenej dodávateľom. V internetovom obchode www.dalisport.sk možno realizovať platby nasledovnými spôsobmi: formou dobierky, pri ktorej odberateľ uhradí sumu za produkt až pri jeho prevzatí, bankovým prevodom, kedy zašle dodávateľ odberateľovi platobné údaje na základe odberateľom vytvorenej objednávky s údajmi potrebnými k realizácii bankového prevodu (banková inštitúcia, bankový účet dodávateľa, variabilný symbol), platobnou kartou, kedy je odberateľ po potvrdení objednávky automaticky presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu, v hotovosti na predajni. Faktúra vyhotovená dodávateľom obsahuje nasledovné údaje podľa zákona č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Online platby kreditní kartou se provádějí prostřednictvím systému Barion. Údaje o kreditní kartě nejsou předávány obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt. je instituce pod dohledem Maďarské národní banky, číslo licence: H-EN-I-1064/2013.
barion-small
 

Článok XIV.
Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ak dodávateľ včas a riadne poskytol odberateľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) uvedeného zákona, odberateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa nákupu.

Odberateľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla dodávateľa (spoločnosti) alebo ho odovzdať dodávateľovi osobne na dohodnutom mieste. Odberateľ znáša všetky náklady spojené s vrátením produktov. To neplatí v prípade, ak sa dodávateľ a odberateľom dohodnú na tom, že dodávateľ si prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Ak je tovar poškodený alebo čiastočne spotrebovaný, odberateľ je povinný uhradiť spôsobenú škodu dodávateľovi. Dodávateľ je povinný preukázať, že odberateľ spôsobil škodu na vrátenom tovare, za ktorý žiada od neho náhradu. Odberateľ je povinný uviesť v odstúpení od zmluvy svoje kontaktné údaje: meno a priezvisko, číslo svojho bankového účtu, na ktoré si želá vrátiť uhradené platby. Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy sa nachádza na tomto linku: Formulár na odstúpenie od zmluvy a je potrebné ho zaslať riadne vyplnený spolu s tovarom. Produkt je potrebné riadne a starostlivo zabaliť a zaslať ho na adresu spoločnosti ako balík s doručenkou. Dodávateľ si vyhradzuje právo nepreberať balíky zaslané na adresu spoločnosti, ktoré sú zaslané na dobierku. Do balíka je potrebné vložiť doklad o kúpe produktu a riadne vyplnený formulár k odstúpeniu od zmluvy.

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré prijal od odberateľa na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Dodávateľ nie je povinný vrátiť odberateľovi uvedené platby, kým mu nie je doručený tovar, alebo kým mu odberateľ nepreukáže doklad potvrdzujúci odoslanie tovaru. Dodávateľ a odberateľ sa môžu dohodnúť aj na inej forme prevzatia tovaru a vrátenia uhradených platieb.
 

Článok XV.
Zľavy, zľavové kupóny a súťaže

Dodávateľ poskytuje zľavy na produkty. Zľavnená cena je vždy uvedená vedľa bežnej ceny produktu. Dodávateľ bude poskytovať aj príležitostné darčekové kupóny, zľavové kupóny a organizovať súťaže. Podmienky pre uplatnenie zľavových, darčekových kupónov, ako súťažné podmienky vždy uverejní na viditeľnom mieste na webovom sídle dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť zľavnené ceny. Ak odberateľ nesúhlasí s novou cenou, už potvrdená objednávka bude stornovaná a prípadne realizované platby budú vrátené na účet odberateľa.
 

Článok XVI.
Výber práva

Výklad týchto obchodných podmienok sa posudzuje podľa slovenského právneho poriadku a v slovenskom jazyku.
 

Článok XVII.
Arbitrážna klauzula

Prípadné spory a sporné otázky vyplývajúce a vzniknuté z dodávateľsko-odberateľských vzťahov budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. V prípade, že sa nedohodnú, spor bude riešiť príslušný súd.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa: 1.6.2019